СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

Тут ви зможете отримати інформацію щодо поширених запитань про судову експертизу:
- її види;
- об'єкти, що підлягають дослідженню;
- завдання, які можуть бути вирішені;
- рекомендації щодо правильного формулювання запитань для судового експерта;
- та інше… 

Читати більше...

ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ

Тут ви зможете отримати інформацію щодо поширених запитань про експертизу, її види,                         об’єкти дослідження, завдання та інше…

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА


Судова експертиза – це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

(Стаття 1 Закону «Про судову експертизу») 

Наша компанія здійснює широкий спектр експертиз, які включають, але не обмежуються:
1. Економічною експертизою;
2. Експертизою у сфері інтелектуальної власності;
3. Криміналістичною;
4. Мистецтвознавчою;
5. Товарознавчою;
6. Інженерно-технічною;
7. Експертизою менеджменту;
8. Науково-правовою експертизою. 

Це лише кілька прикладів. Ми готові надати експертну допомогу у різних сферах відповідно до ваших потреб.

Підставою проведення судової експертизи є відповідне судове рішення чи рішення органу досудового розслідування, або договір з експертом чи експертною установою - якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб.

Підставою для отримання висновку спеціаліста при з’ясуванні обставин вчинення кримінального проступку є запит службової особи підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, уповноваженої особи іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

(Стаття 7-1 Закону «Про судову експертизу») 

Існує спеціальний Державний Реєстр атестованих судових експертів. Відомості про експертів, які пройшли спеціальну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта відповідно до Закону України «Про судову експертизу», включаються до такого реєстру.

Підбір атестованих судових експертів, оцінювачів, спеціалістів, фахівців в різних галузях відбувається у рамках співпраці з державними експертними установами; приватними судовими експертами, які підтвердили свою кваліфікацію, відповідно до Порядку, передбаченого законодавством; оцінювачами, які пройшли професійну підготовку та кваліфікаційний іспит, що передбачено законодавством.

Ми пропонуємо Вам скористатися функцією підбору фахівців, а саме атестованих судових експертів, оцінювачів, та інших спеціалістів для:

- проведення судових експертиз на замовлення учасників у кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення та під час виконавчого провадження;

- проведення експертних досліджень на замовлення фізичних та юридичних осіб із застосуванням засобів і методів судової експертизи, результати яких оформлюються як висновки експертів, консультаційні повідомлення та експертні дослідження;

- проведення консультацій із наданням консультаційних повідомлень з питань, що входять до спеціальних знань зазначених фахівців, та виконання інших робіт за зверненнями правоохоронних органів і судів, а також на замовлення юридичних та фізичних осіб;

- проведення незалежної оцінки об’єктів у матеріальній формі та цілісних майнових комплексів, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів із залученням незалежних оцінювачів. 

Із орієнтовним переліком питань, які можуть бути поставлені на вирішення експерта при проведенні різних видів експертиз, Ви можете ознайомитись в Інструкції Міністерства юстиції України «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень». Слід дивитись тільки чинну редакцію цього документу.

*Залежно від обставин, пов’язаних із дослідженням об’єкта експертизи, в кожному окремому випадку редакція питань може змінюватися

Зверніться до нас і ми допоможемо сформулювати редакцію питань чітко та ясно, щоб зміст завдання експертові був зрозумілий. 

Зверніться до нас і ми допоможемо визначитися із видом судової експертизи та експертної спеціальності, які необхідні для вирішення вашого питання, або знайдіть відповіді на додаткові питання тут.

Формування вартості проведення залежить від виду експертизи та від багатьох факторів, а саме: скільки об’єктів досліджується; яка кількість питань поставлена на вирішення експерту; чи необхідно провести додаткові дослідження або дослідити додаткові матеріли (зразки для порівняльного дослідження, вихідні дані тощо); скільки експертів потрібно залучити для проведення експертизи (один, два чи більша кількість експертів); тощо.
Якщо Вас цікавить вартість проведення експертизи, зателефонуйте нам і ми проведемо детальний розрахунок.  

Економічна експертиза


У залежності від предмету дослідження економічна експертиза поділяється на наступні групи:
- експертиза документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності;
- експертиза документів про економічну діяльність підприємств й організацій
- експертиза фінансово-кредитних операцій. 

Перелік основних завдань, які можуть ставитися перед експертом пов’язані із визначенням:

- документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів на підприємствах, в установах, організаціях і їх структурних підрозділах (далі - підприємство) періоду їх утворення;

- документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, основних засобів, надання послуг;

- документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з основними засобами, товарно-матеріальними цінностями, грошовими коштами, цінними паперами та іншими активами;

- документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат;

- документальної обґрунтованості, задекларованої платником податку бази оподаткування податком на прибуток підприємств, та суми податку, що підлягає сплаті за певний звітний період, визначеної органом податкового контролю;

- документальної обґрунтованості формування платником податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість, визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті, та суми податку на додану вартість, заявленої до бюджетного відшкодування;

- документальної обґрунтованості окремих елементів податків та зборів, визначених платником у відповідних деклараціях (розрахунках, звітах).

Вирішення питань, що належать до компетенції органів державного фінансового та податкового контролю (здійснення експертами-економістами перевірки певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності установ, організацій, підприємств з метою виявлення наявних фактів порушення законодавства, фактів порушення податкового законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб), не належить до завдань економічної експертизи. 

Орієнтовний перелік питань, які вирішує експерт цього виду експертизи зазначаємо нижче:
- Чи підтверджується документально встановлена за актом інвентаризації нестача (надлишки) грошових коштів у касі на суму на підприємстві на певну дату?
- Чи підтверджується документально нестача товарно-матеріальних цінностей, встановлена за актом інвентаризації на підприємстві, в кількісних та вартісних показниках на певну дату?
- Чи підтверджується документально нестача основних засобів на підприємстві в кількісних та вартісних показниках?
- Чи підтверджується документально розмір безпідставно виплаченої та списаної по касі підприємства заробітної плати з урахуванням даних, наданих органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), та висновків почеркознавчої експертизи про те, що підписи в платіжних документах про одержання заробітної плати (номер відомості, період) учинені не особами, які в них зазначені?
- Чи обґрунтовано відшкодовано за певний період витрати на відрядження? Якщо так, то у якій сумі?
- Чи підтверджуються документально висновки перевірки у частині, що стосується завищення обсягу і вартості виконаних робіт, з урахуванням висновків інших видів експертиз?
- Чи підтверджується документально заявлений у позовних вимогах позивача розмір заборгованості за поставлені підприємству товарно-матеріальні цінності, виконані роботи (надані послуги) за договором за певний період, у тому числі з урахуванням висновків інших видів експертиз?
- Чи підтверджується документально зазначене в акті контролюючого органу заниження об’єкта оподаткування за певний період і донарахування до сплати податків та обов’язкових платежів до бюджету (зазначається яких)?
- Чи відповідають визначені та задекларовані підприємством доходи за певний період наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України?
- Чи відповідають визначені та задекларовані витрати підприємством за певний період наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України?
- Чи підтверджуються документально витрати підприємства за певний період, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг?
- Чи підтверджується документально та нормативно відображення у податковому обліку підприємства нарахування амортизації за певний період?
- Чи підтверджуються документально обсяги господарських операцій та проведення розрахунків з нерезидентами за певний період?
- Чи підтверджуються документально висновки акта органу податкового контролю про завищення підприємством заявленої суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за певний період?
- Чи підтверджується документально визначений об’єкт оподаткування з доходів, виплачених підприємством нерезиденту, із джерелом їх походження з України у зазначеному в акті перевірки періоді?
Подібні питання можуть бути поставлені за іншими видами податків та обов’язкових платежів.

*Залежно від обставин, пов’язаних із дослідженням об’єкта експертизи, в кожному окремому випадку редакція питань може змінюватися 

Слід зазначити, що існує поділ основних завдань експертизи документів про економічну діяльність підприємств й організацій, а саме на:
1) проведення аналізу:
- показників фінансово-економічного стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо) підприємства/організації;
- структури майна та джерел його придбання;
1) визначення:
- документальної обґрунтованості розрахунків з дебіторами і кредиторами;
- документальної обґрунтованості аналізу складу витрат;
- документальної обґрунтованості розрахунків плати за оренду майна;
- документальної обґрунтованості розрахунків частки майна у разі виходу учасника зі складу засновників підприємства;
- документальної обґрунтованості розрахунків втраченого заробітку (від несвоєчасної виплати компенсації заподіяної шкоди у разі втрати працездатності та в інших випадках);
- документальної обґрунтованості цільового витрачання бюджетних коштів;
- документальної обґрунтованості розрахунків втраченої вигоди;
- документальної обґрунтованості розрахунків економічного показника майнової шкоди (збитки, втрачена вигода), проведених суб’єктами фінансово-господарського контролю, органами досудового розслідування або заявлених у позовних вимогах;
- документальної обґрунтованості здійснених фінансово-господарських операцій із придбання товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти.

Звертаємо Вашу увагу на те, що вирішення питань щодо дотримання відповідальними особами організаційно-правових вимог до проведення закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти не належить до завдань судово-економічної експертизи. Вирішення питань щодо визнання поточної дебіторської заборгованості безнадійною не належить до завдань економічної експертизи. 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
- Як основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності і прибутковості тощо) фінансово-господарського стану (найменування організації) на дату укладання або закінчення терміну дії угоди (реквізити) характеризують господарсько-фінансову діяльність (найменування організації)?
- Чи підтверджується документально сума внеску до статутного фонду (найменування організації або учасника) та розрахунок розміру частини майна, що підлягає поверненню особі, яка вибула зі складу засновників (зазначається дата виходу)?
- Чи підтверджується документально розмір необґрунтованого заниження (несплати) орендної плати (найменування організації) у сумі (зазначається сума) за період (зазначається період), визначений в акті перевірки контролюючого органу або у позовних вимогах? Якщо так,- у якій сумі?
- Чи підтверджується документально постачання (товарів, робіт, послуг) за умовами договору закупівлі, укладеного між підприємствами з урахуванням додаткових угод та статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» у кількості (зазначається кількість) на суму (зазначається сума)?
- Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки щодо нецільового використання бюджетних коштів, отриманих підприємством (найменування) за бюджетною програмою (назва програми)?
- Чи підтверджується документально розрахунок пенсійних виплат громадянину (прізвище, ім’я, по батькові), проведений установами Пенсійного фонду України за період (зазначається період)?
- Чи мали місце ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства станом на певну дату за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства?
- Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки щодо наявності у підприємства (найменування) заборгованості з виплати заробітної плати станом на (зазначається дата)?
- Чи підтверджується документально та нормативно розрахунок дивідендів до виплати, здійснений підприємством (найменування) власнику корпоративних прав (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) за період (зазначається період)?
- Чи підтверджуються документально висновки, зазначені в акті перевірки контролюючого органу (номер, дата) щодо завищення обсягів державної закупівлі (назва товарів, робіт, послуг) на суму (зазначається сума) порівняно з умовами договору (номер, дата), укладеного за результатами конкурсних торгів?
- Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки контролюючого органу (номер, дата) щодо необґрунтованого перерахування бюджетних коштів на суму (зазначається сума) з урахуванням висновків інших видів експертиз?

*Залежно від обставин, пов’язаних із дослідженням об’єкта експертизи, в кожному окремому випадку редакція питань може змінюватися 

Основними завданнями експертизи документів фінансово-кредитних операцій є визначення:
- документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках;
- документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів;
- документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку банків їх фінансово--господарської діяльності;
- відповідності відображення фінансово-господарських операцій банків вимогам нормативних актів з ведення обліку і подання звітності;
- документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських операцій щодо нарахування та сплати банками податків та їх відповідності даним обліку та звітності, чинному законодавству;
- документальної обґрунтованості проведення операцій за депозитними вкладами у банківських та інших фінансових установах. 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
- Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки щодо відповідності вимогам чинного законодавства документального оформлення операцій (найменування установи) з надання кредитів, повноти нарахування і сплати відсотків та інших платежів за користування кредитами позичальником (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) за кредитною угодою (номер, дата)?
- Чи відповідає перелік документів, наданих банку підприємством (найменування) для отримання кредитних коштів за кредитною угодою, чинному Положенню про кредитування?
- Чи відповідає метод нарахування банком процентів за депозитним договором вимогам законодавства про депозитні операції банку або іншої фінансової установи?
- Чи підтверджується документально розмір збитків банку, визначений в акті перевірки (зазначається суб’єкт контролю), внаслідок необґрунтованої видачі, неповернення кредиту за угодою (номер, дата)?
- Чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами нецільове використання кредитних коштів за угодою (номер, дата)?
- Чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок заборгованості позичальника (зі сплати процентів за кредит та погашення основної суми боргу) перед банком умовам укладеного між зазначеними сторонами кредитного договору та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором?
- Чи відповідає метод нарахування банком процентів за кредитним договором (реквізити договору) вимогам Положення про кредитування банку (найменування установи)?
- Чи підтверджується первинними документами та даними бухгалтерського обліку банку внесення вкладником (П.І.Б.) грошових коштів у сумі (зазначається сума) за депозитним договором (номер, дата)?

*Залежно від обставин, пов’язаних із дослідженням об’єкта експертизи, в кожному окремому випадку редакція питань може змінюватися 

Криміналістична експертиза


У залежності від предмету дослідження криміналістична експертиза поділяється на наступні групи:
- почеркознавча;
- лінгвістична експертиза мовлення;
- технічна експертиза документів;
- експертиза зброї та слідів і обставин її використання;
- трасологічна (крім досліджень слідів пошкодження одягу, пов'язаних з одночасним спричиненням тілесних ушкоджень, які проводяться в бюро судово-медичної експертизи);
- фототехнічна, портретна;
- експертиза голограм;
- відео-, звукозапису;
- вибухотехнічна;
- техногенних вибухів;
- матеріалів, речовин та виробів (лакофарбових матеріалів і покрить;
- полімерних матеріалів;
- волокнистих матеріалів;
- нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів;
- скла, кераміки;
- наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
- спиртовмісних сумішей;
- ґрунтів;
- металів і сплавів та виробів з них;
- наявності шкідливих речовин (пестицидів) у навколишньому середовищі;
- речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин;
- харчових продуктів;
- сильнодіючих і отруйних речовин);
- біологічна. 

Об’єкт такої експертизи залежатиме від конкретного виду криміналістичного дослідження, зокрема це може бути: почерковий матеріал при проведенні почеркознавчої експертизи; зброя при проведенні експертизи зброї та слідів і обставин її використання; знімальна апаратура при проведенні фототехнічної, портретної експертизи; тощо.

Завдання криміналістичної експертизи залежать від виду дослідження, яке проводиться. Завдання різних видів криміналістичної експертизи визначено Інструкцією Міністерства юстиції України «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень».

Із переліком питань, які можуть бути поставлені на вирішення експерта при проведенні різних видів криміналістичних експертиз, Ви можете ознайомитись в Інструкції Міністерства юстиції України «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень». Слід дивитись тільки чинну редакцію цього документу.

 
*Залежно від обставин, пов’язаних із дослідженням об’єкта експертизи, в кожному окремому випадку зміст завдань може змінюватися. 

експертиза у сфері інетлектуальної власності


Виділяють такі експертні спеціальності:
13.1.1. Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, та інші;
13.1.2. Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних);
13.2. Дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення;
13.3. Дослідження, пов’язані із винаходами і корисними моделями;
13.4. Дослідження, пов’язані з промисловими зразками;
13.5.1. Дослідження, пов’язані із сортами рослин;
13.5.2. Дослідження, пов’язані з породами тварин;
13.6. Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями;
13.7. Дослідження, пов’язані з топографіями інтегральних мікросхем;
13.8. Дослідження, пов’язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями;
13.9. Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об'єктів, до яких належать об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав.

Об'єктами охорони промислової власності є: знаки для товарів і послуг (торговельні марки); комерційні найменування; географічні зазначення; промислові зразки; винаходи і корисні моделі; комерційні таємниці і ноу-хау; раціоналізаторські пропозиції; топографії інтегральних мікросхем; сорти рослин; породи тварин тощо.

До об’єктів авторського права, зокрема належать твори у сфері літератури, мистецтва, науки, а саме:
1) літературні твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо) у письмовій, електронній (цифровій) чи іншій формі;
2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
3) музичні твори з текстом і без тексту;
4) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, музично-світлові шоу, циркові вистави, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
5) театральні постановки, сценічні переробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки нематеріальної культурної спадщини, придатні для сценічного показу;
6) аудіовізуальні твори;
7) тексти перекладів для озвучення (у тому числі дублювання), субтитрування аудіовізуальних творів іншими мовами;
8) твори образотворчого мистецтва;
9) фотографічні твори;
10) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, художня ковка, ювелірні вироби тощо;
11) твори архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та ландшафтних утворень;
12) твори художнього дизайну;
13) похідні твори;
14) збірки творів, збірки обробок нематеріальної культурної спадщини, енциклопедії та антології, збірки звичайних даних, інші складені твори, за умови що вони є результатом творчої діяльності за добором або упорядкуванням змісту;
15) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, будівництва та інших сфер діяльності;
16) комп’ютерні програми;
17) бази даних (компіляції даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
18) інші твори.

До об’єктів суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, способу і форми вираження, належить:
1) виконання;
2) фонограма;
3) відеограма;
4) програма організації мовлення. 

Окремим видом експертизи у сфері інтелектуальної власності є економічні дослідження об'єктів інтелектуальної власності, зокрема визначення вартості таких об’єктів (промислової власності, авторського права і суміжних прав) та розрахунок збитків, завданих у результаті порушення прав на ці об’єкти.

Щодо торговельної марки:

- Чи є торговельна марка за свідоцтвом України (номер) таким, що не мав розрізнювальної здатності на дату (зазначити дату)?
- Чи складається торговельна марка за свідоцтвом України (номер) лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду?
- Чи складається торговельна марка за свідоцтвом України (номер) лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні зазначених у свідоцтві товарів і послуг або у зв'язку з ними?
- Чи є торговельна марка за свідоцтвом України (номер) оманливим?
- Чи є торговельна марка за свідоцтвом України (номер) таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?
- Чи складається торговельна марка за свідоцтвом України (номер) лише з позначень, що є загальновживаними символами або термінами?
- Чи є торговельна марка за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом (номер) настільки, що їх можна сплутати?
- Чи є торговельна марка за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим з фірмовим найменуванням (назва) настільки, що їх можна сплутати?
- Чи є торговельна марка за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим з географічним зазначенням (назва) настільки, що їх можна сплутати?
- Чи є позначення (назва), нанесене(а) на (вказати куди) або застосоване(а) у (вказати де), тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом України (номер)?
- Чи є торговельна марка за свідоцтвом України (номер) схожим з фірмовим найменуванням (назва) настільки, що їх можна сплутати?

Щодо промислового зразка:
- Які ознаки промислового зразка є суттєвими?
- Чи відповідає промисловий зразок за патентом України (номер) умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи?
- Чи використано у виробі (назва) всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України (номер)?

Щодо винаходу (корисної моделі):
- Чи відповідає винахід за патентом (номер) умові патентоздатності "винахідницький рівень" відповідно до матеріалів справи?
- Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом (номер) умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи?
- Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом (номер) умові патентоздатності "промислова придатність" відповідно до матеріалів заявки?
- Чи використовується у продукті (назва) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом (номер), або ознака, еквівалентна їй?
- Чи використовується у процесі (назва процесу) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом (номер), або ознака, еквівалентна їй?

*Залежно від обставин, пов’язаних із дослідженням об’єкта експертизи, в кожному окремому випадку редакція питань може змінюватися

Щодо літературних та художніх творів:
- Чи є об’єкт дослідження (назва) (або його частина, яка може використовуватися самостійно) результатом творчої праці згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?
- Чи містить у собі об’єкт дослідження (або його частина, яка може використовуватися самостійно) ознаки об’єкта авторського права згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?
- Чи є твір (назва 1) переробкою твору (назва 2)? Якщо так, чи має ця переробка творчий характер?
- Чи є твір (назва 1) перекладом твору (назва 2)? Якщо так, чи має цей переклад творчий характер?
- Чи мало місце відтворення твору (назва 1) (або його частина, яка може використовуватися самостійно) при створенні твору (назва 2)?
- Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору (назва 1) у знаку для товарів і послуг (назва 2)?
- Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору (назва 1) у комерційному (фірмовому) найменуванні (назва 2)?

Щодо комп'ютерних програм, компіляцій даних (баз даних), якщо вони за добором або впорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності:
- Чи мало місце відтворення комп’ютерної програми (назва 1) у комп’ютерній програмі (назва 2)?
- Чи є вихідні тексти (вихідні коди) або їх частина комп'ютерної програми (назва 1) переробкою вихідних текстів (вихідних кодів) комп'ютерної програми (назва 2)?
- Чи є комп'ютерна програма (назва 1) самостійним, оригінальним твором, відмінним від комп'ютерної програми (назва 2)?
- Чи має ознаки неліцензійності використання комп’ютерної програми (назва)?
- Чи відповідає комп’ютерна програма (назва) технічному завданню чи технічному опису?
- Чи були внесені до комп'ютерної програми (назва) зміни (модифікації, вчинення дій, пов'язаних із функціонуванням комп'ютерної програми відповідно до її призначення, запис і збереження в пам'яті комп'ютера, виправлення явних помилок тощо) з метою забезпечення її функціонування на технічних засобах особи (назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи). Якщо так, то коли саме ці зміни були внесені?

Щодо суміжних прав, а саме: виконань, фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення тощо:
- Чи має об’єкт, що досліджується, ознаки передачі (програми) організації мовлення? Якщо так, то які саме ознаки передачі (програми) організації мовлення притаманні об’єкту, що досліджується?
- Чи мало місце повне або часткове використання програми (передачі) організації мовлення (назва) у процесі діяльності особи (назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)? 

МИСТЕЦТВОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА


Основними завданнями мистецтвознавчої експертизи є:
- проведення атрибуції твору (встановлення автора твору, періоду створення роботи, приналежність до певної школи тощо);
- визначення художнього рівня, історичного значення, культурної цінності та стану твору;
- визначення оціночної або страхової вартості твору;
- визначення відповідності продукції вимогам законодавства про захист суспільної моралі. 

До числа об’єктів мистецтвознавчої експертизи належать предмети антикваріату та твори монументального та станкового живопису, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, пам’ятки архітектури, скульптури, дрібної пластики, музичні інструменти, нотна література; нумізматика, фалеристика, геральдика та вексилологія (герби, прапори); друкована продукція, аудіо- та відеозаписи, фотографія.

Орієнтовний перелік питань:
- Чи є наданий на дослідження предмет оригіналом (авторською роботою), копією, виконаною від імені іншого автора, або копією, виконаною від імені автора?
- Хто є автором наданого на дослідження твору мистецтва?
- Чи підлягав даний твір мистецтва реставрації (який фрагмент тощо)?
- Яку вартість має твір мистецтва, що досліджується?
- Чи містяться на наданому носії інформації твори, що пропагують культ насильства та жорстокості?
- Чи є наданий на дослідження твір автентичним?
- Чи належить наданий на дослідження предмет до культурних цінностей, що мають художнє, історичне, етнографічне, наукове значення?
- Чи має інформація, що міститься на наданих на дослідження носіях інформації, порнографічний характер?
- Чи належать надані на дослідження предмети до продукції порнографічного характеру?
- Чи мають місце в наданому на дослідження творі (літературному, кінематографічному, театральному, видовищному) сцени порнографічного характеру?
- Чи належить інформація, що міститься на наданих на дослідження носіях, до дитячої порнографії?
- Чи містить наданий на дослідження об’єкт зображення комуністичної символіки?
- Чи містить наданий на дослідження об’єкт зображення націонал-соціалістичної (нацистської) символіки?
Якщо перед експертом ставиться питання про вартість твору, у документі про призначення експертизи (залучення експерта) обов'язково зазначається період (час), станом на який необхідно вирішити поставлене питання.

*Залежно від обставин, пов’язаних із дослідженням об’єкта експертизи, в кожному окремому випадку редакція питань може змінюватися 

Товарознавча експертиза


У залежності від предмету дослідження цей вид експертизи поділяється на наступні групи:
- експертиза машин, обладнання, сировини та споживчих товарів;
- транспортно-товарознавча експертиза;
- товарознавча експертиза військового майна, техніки та озброєння.

До числа об’єктів товарознавчої експертизи належать: споживчі товари, обладнання та сировина. Об’єктами експертизи цього виду можуть бути й інші товари.

Основними завданнями товарознавчої експертизи є:
- визначення вартості товарної продукції;
- визначення належності товарів до класифікаційних категорій, які прийняті у виробничо-торговельній сфері;
- визначення характеристик об’єктів дослідження відповідно до вимог Українського класифікатора товарів зовнішньої економічної діяльності;
- визначення змін показників якості товарної продукції;
- установлення способу виробництва товарної продукції: промисловий чи саморобний, підприємства-виробника, країни-виробника;
- визначення відповідності упакування і транспортування, умов і термінів зберігання товарної продукції до вимог чинних правил. 

- Яка вартість об’єктів дослідження на території України (із зазначенням дати, на яку необхідно провести оцінку)?
- Яка вартість об’єктів дослідження при перетині митного кордону України (із зазначенням дати, на яку необхідно провести оцінку)?
- Яке найменування та призначення товарів?
- Чи відповідають маркувальні дані дійсним товарним характеристикам товару?
- Чи відповідає якість виробу вимогам стандартів, технічних умов, наданим зразкам за органолептичними показниками?
- Які дефекти має конкретний товар? Чи є ці дефекти істотними? Чи можлива реалізація (експлуатація) товару за наявності виявлених дефектів?
- Які умови приймання, зберігання та відпуску товару?
- Чи відповідає маркування та пакування товару вимогам нормативно-технічної документації або зразкам?
- Яким підприємством і коли виготовлено товар (за умови наявності маркувальної інформації або відповідних супровідних документів)?
- Яким характеристикам відповідає товар згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності?
- Який розмір матеріальної шкоди, заподіяної власнику майна внаслідок пошкодження цього майна (при пожежі, залитті тощо)?
- Яка ринкова вартість зерна (зернобобових культур) станом на дату укладення контракту (на поточну дату) з урахуванням його якісних показників?

*Залежно від обставин, пов’язаних із дослідженням об’єкта експертизи, в кожному окремому випадку редакція питань може змінюватися 

До числа основних завдань транспортно-товарознавчої експертизи належить визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів (далі - КТЗ), їх складових, а також розміру вартості матеріальних збитків, заподіяних власнику або володільцю колісних транспортних засобів, їх складових унаслідок пошкодження останнього. Перед транспортно-товарознавчою експертизою можуть ставитись також питання про складові основного завдання або споріднені з ним, якщо такі питання пов'язані з придбанням та експлуатацією колісних транспортних засобів.

- Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
- Яка ринкова вартість КТЗ (зазначаються його марка, модель і державний реєстраційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку визначається його вартість)?
- Яка вартість КТЗ (зазначаються марка, модель КТЗ, ідентифікаційний номер), його складових, що ввозяться на митну територію України, на дату оцінки (зазначається дата, на яку визначається його вартість)?
- Яка ринкова вартість сільськогосподарської та будівельної техніки? Примітка: визначається вартість техніки, обладнаної силовим агрегатом та самохідним шасі, зокрема тракторів, комбайнів тощо.
- Яке значення становить величина втрати товарної вартості КТЗ на дату оцінки (зазначається дата, на яку оцінюється його вартість)?
- Яка утилізаційна вартість КТЗ (зазначаються його марка, модель і державний реєстраційний або ідентифікаційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку оцінюється його вартість)?
- Яка скрапова вартість КТЗ (зазначаються марка, модель і державний реєстраційний або ідентифікаційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку оцінюється його вартість)?
- Яка ліквідаційна вартість КТЗ (зазначаються його марка, модель і державний або ідентифікаційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку оцінюється його вартість)?
- Яка вартість матеріального збитку (шкоди), завданого(ї) власнику КТЗ (зазначаються прізвище, ім'я та по батькові власника, марка, модель КТЗ, його державний реєстраційний номер) унаслідок (зазначається подія, що призвела до матеріальної шкоди) на дату оцінки (зазначається дата, на яку оцінюється вартість)?
- Чи укомплектовано КТЗ відповідно до нормативно-технічної документації підприємства-виробника? Якщо ні, то в чому саме полягає неукомплектованість?
- Яка дата виготовлення даного КТЗ (його складової)?
- До якого типу належить даний двигун, які його основні характеристики?
- Чи можливо провести ремонтно-відновлювальні роботи пошкодженого КТЗ (його складових)? Якщо можливо, то який обсяг, характер і вартість цих робіт на дату оцінки (зазначається дата, на яку проводиться оцінка майна)?
- Яке значення становить коефіцієнт фізичного зносу складових зазначеного КТЗ?
- Яке значення становить процентний показник ринкової вартості КТЗ?
- Чи відповідають виконані ремонтно-відновлювальні роботи нормативним вимогам?
- Яким характеристикам (у тому числі типу) відповідає КТЗ згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності?

*Залежно від обставин, пов’язаних із дослідженням об’єкта експертизи, в кожному окремому випадку редакція питань може змінюватися. 

До об’єктів товарознавчої експертизи військового майна, техніки та озброєння належать: військове майно, військова техніка та озброєння.

До числа основних завдань цього виду експертиз належить:
- визначення вартості наданих на дослідження об’єктів, які використовуються як військове майно;
- визначення типу та призначення наданих на дослідження об’єктів;
- визначення характеристик та властивостей наданих на дослідження об'єктів відповідно до Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності;
- визначення виробника, країни походження, року виготовлення (комплексно з трасологічним дослідженням) наданих на дослідження об’єктів;
- визначення змін показників якості наданих на дослідження об’єктів (комплексно з відповідними фахівцями з експлуатації подібного майна). 

- Яке найменування та призначення наданого на дослідження об’єкта?
- Яким підприємством і коли виготовлений наданий на дослідження об’єкт (за умови наявності маркувальної інформації або відповідних супровідних документів)?
- Який рік виготовлення наданого на дослідження об’єкта? (Вирішується комплексно з трасологічним дослідженням за умови наявності маркувальної інформації).
- Яким характеристикам та властивостям відповідно до Українського класифікатора товарів зовнішньої економічної діяльності відповідає наданий на дослідження об’єкт?
- Чи укомплектовано наданий на дослідження об’єкт відповідно до нормативно-технічної документації, якщо ні, то в чому саме полягає неукомплектованість або невідповідність?
- Чи відповідає якісний стан об’єкта вимогам стандартів, технічних умов, наданим зразкам? Якщо ні, то в чому полягає така невідповідність? (Вирішується комплексно з відповідними фахівцями з ремонту та експлуатації подібного майна).
- Які дефекти, ушкодження має наданий на дослідження об’єкт? Чи є ці дефекти істотними? Чи можлива експлуатація об’єкта за призначенням при наявності виявлених дефектів? (Вирішується комплексно з відповідними фахівцями з ремонту та експлуатації подібного майна).
- Чи можуть бути усунуті виявлені у наданого на дослідження об’єкта дефекти та ушкодження, якщо так, то в який спосіб? (Вирішується комплексно з відповідними фахівцями з ремонту та експлуатації подібного майна).
- Який ступінь зносу наданого на дослідження об’єкта?
- Яка залишкова вартість об’єкта станом на визначену дату?
- Яка ринкова вартість об’єкта станом на визначену дату (з урахуванням наданої експерту інформації щодо укладених угод купівлі-продажу аналогічних об’єктів на міжнародному ринку)?
- Яка вартість ліквідації об’єкта станом на визначену дату?
- Який розмір матеріального збитку, завданий у результаті пошкодження об’єкта, в тому числі з урахуванням наданої у розпорядження експерта калькуляції відновлювального ремонту?
- Який розмір матеріального збитку, завданий в разі повного знищення об’єкта, в тому числі в результаті бойових дій?

*Залежно від обставин, пов’язаних із дослідженням об’єкта експертизи, в кожному окремому випадку редакція питань може змінюватися 

Інженерно-технічна експертиза


У залежності від предмету дослідження цей вид експертизи поділяється на наступні групи:
- інженерно-транспортна (автотехнічна, транспортно-трасологічна, залізнично-транспортна);
- дорожньо-технічна;
- будівельно-технічна;
- оціночно-будівельна;
- земельно-технічна;
- оціночно-земельна;
- експертиза з питань землеустрою;
- пожежно-технічна;
- безпеки життєдіяльності;
- гірничотехнічна;
- інженерно-екологічна;
- електротехнічна;
- комп’ютерно-технічна;
- телекомунікаційна, електротранспортна експертиза;
- експертиза технічного стану ліфтів;
- інженерно-механічна;
- водно-технічна;
- авіаційно-технічна;
- теплотехнічна експертиза. 

До числа основних завдань будівельно-технічної експертизи належить:
- визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
- визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
- визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об’єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
- визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
- визначення групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельної готовності незавершених будівництвом об’єктів;
- визначення технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, причин пошкоджень та руйнувань об’єктів та їх елементів;
- визначення вартості будівельних робіт, пов’язаних з переобладнанням, усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу тощо;
- визначення можливості та розробка варіантів розподілу (виділення частки; порядку користування) об’єктів нерухомого майна. 

Орієнтовний перелік вирішуваних експертом питань:
- Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?
- Чи відповідають виконані будівельні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
- Чи відповідають об’єкти (будівлі, споруди тощо) проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
- Чи відповідають виконані будівельні роботи (або окремі елементи об’єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
- Який перелік та об’єми фактично виконаних будівельних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції)?
- Яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів?
- Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва?
- Чи відповідає первинна звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з будівництва (ремонту, реконструкції) за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?
- Який вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тощо) фактично виконаний на об’єкті?
- Чи є об’єкт (результат виконання робіт) нерухомим майном?
- Який ступінь будівельної готовності незавершеного будівництвом об’єкта?
- Яка група капітальності (категорія складності, ступінь вогнестійкості) об’єкта?
- Який технічний стан (ступінь фізичного зношення) об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди тощо)?
- Чи є об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним?
- Які пошкодження об’єкта (будівлі, квартири, приміщення, оздоблення тощо) виникли внаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту на підроблюваних територіях тощо?
- Яка технічна причина пошкоджень та руйнувань об’єкта нерухомого майна (елементів, конструкцій, інженерних мереж тощо)?
- Яка вартість ремонтно-будівельних робіт, проведення яких необхідне для усунення пошкоджень унаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту тощо?
- Який розмір завданої матеріальної шкоди об’єкту (будівлі, квартирі, приміщенню, оздобленню тощо) унаслідок його залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту тощо?
- Яке функціональне призначення приміщень? Чи належать приміщення будинку до нежитлових (допоміжних)?
- Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва розділити (виділити частку; визначити порядок користування) об’єкт нерухомого майна відповідно до часток співвласників (вказати частки)?
- Які варіанти розподілу (виділення частки; визначення порядку користування) об’єкта нерухомого майна можливо визначити відповідно до часток співвласників (вказати частки) та вимог нормативно-правових актів?
- Чи належить будівля за архітектурним вирішенням (стилем) до категорії культових споруд: храмів, церковних споруд? (Зазначене питання може вирішуватись шляхом проведення комплексної експертизи із залученням відповідних фахівців.)

*Залежно від обставин, пов’язаних із дослідженням об’єкта експертизи, в кожному окремому випадку редакція питань може змінюватися

Основними завданнями оціночно-будівельної експертизи є:
- визначення різних видів вартості поліпшень земельних ділянок (будівель та їх частин, споруд, передавальних пристроїв тощо);
- визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна (поліпшень земельної ділянки) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам. 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
- Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) об’єкта нерухомого майна (зазначити об’єкт: будівля, приміщення, квартира, споруда тощо)?
- Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) частки (зазначити частку: -1/2, -1/4 тощо) об’єкта нерухомого майна (зазначити об’єкт: будівля, приміщення, квартира, споруда тощо)?
- Чи відповідає виконана оцінка нерухомого майна (зазначити об’єкт) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?

*Залежно від обставин, пов’язаних із дослідженням об’єкта експертизи, в кожному окремому випадку редакція питань може змінюватися

Експертиза менеджменту 


Експертиза менеджменту – це дослідження на основі спеціальних знань у сфері управлінської діяльності, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, які будуть спрямовані на прийняття управлінських рішень в цілях досягнення поставленої задачі.

Серед основних завдань експертиза менеджменту є:
- відповідність процедури прийняття управлінських рішень встановленому алгоритму;
- відповідність дій та рішень керівників та уповноважених співробітників встановленому алгоритму реалізації повноважень;
- встановлення факту дотримання принципу господарської обачності при обранні контрагента.
- експертиза договорів;
- експертиза з визначення очікуваної вартості закупівель та підтвердження висновків щодо очікуваної вартості закупівель;
- визначення ціноутворюючих факторів, які впливають на формування очікуваної вартості закупівель.

*Залежно від обставин, пов’язаних із дослідженням об’єкта експертизи, в кожному окремому випадку зміст завдань може змінюватися 

Зверніться до нас і ми допоможемо сформулювати редакцію питань чітко та ясно, щоб зміст завдання експертові був зрозумілий.

Документи, які потрібно надати експерту при проведенні експертизи менеджменту, можуть відрізнятися в залежності від конкретного завдання, яке поставлено на вирішення експертизи. При цьому, зазвичай, експерту надаються наступні документи:
- статут компанії або інші внутрішні документи, що регулюють її діяльність;
- звіти про фінансовий стан компанії за попередні роки;
- опис структури управління компанією та органів управління;
- документи, що стосуються політики компанії в галузі персоналу, включаючи опис системи оплати праці, процедури найму та звільнення, плани розвитку персоналу тощо;
- конфіденційність документів, що містять інформацію про бізнес-плани, стратегії та плани компанії на майбутнє;
- інформація про ринок, в якому діє компанія, та її конкурентів.
Слід зазначити, що для проведення повного дослідження питань, які потребують вирішення, експерт може запросити додаткову інформацію.

НАУКОВО-ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА


Науково-правова експертиза – це процес вивчення юридичних питань та фактів, пов'язаних із певною справою або питаннями, за допомогою використання наукових методів та правових знань. Головною метою науково-правової експертизи є забезпечення обґрунтованості та достовірності юридичних рішень, прийнятих для вирішення справи або питань. Така експертиза проводиться фахівцями, які мають високу кваліфікацію в галузі права та досвід у проведенні наукових досліджень.

Серед основних завдань цього виду експертизи є:
- обґрунтування застосування відповідних процедур публічних закупівель;
- аналіз норм законодавства України, зарубіжних країн, міжнародного права в контексті та практики їх застосування;
- дослідження поставлених питань відповідно до правової доктрини та судової практики;
- дослідження документів про діяльність фізичних та юридичних осіб.

 
*Залежно від обставин, пов’язаних із дослідженням об’єкта експертизи, в кожному окремому випадку зміст завдань може змінюватися/ 

Зверніться до нас і ми допоможемо сформулювати редакцію питань чітко та ясно, щоб зміст завдання експертові був зрозумілий.

Орієнтовний перелік документів, що можуть бути предметом дослідження науково-правової експертизи:
- копії документів, які пов'язані зі процедурами публічних закупівель;
- копії документів, які пов'язані зі судовими справами;
- нормативно-правові акти та інші правові документи, які стосуються предмету дослідження;
- документи, в яких містяться відомості про факти, які мають важливе значення для вирішення питань;
- інші документи, які можуть мати значення для вивчення питання.

*Залежно від завдання, вирішення якого поставлено на науково-правову експертизу, в кожному окремому випадку, перелік документів, наданих на дослідження, може змінюватися.